top of page
Keyboard and Mouse

Privacy

 

Uw zorgprofessional houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is vanaf 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. AL deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Zo kan niemand misbruik maken van uw zorgverzekering. Voor kinderen geldt in de zorg geen leeftijdgrens voor de identificatieplicht: het gaat erom dat wij kunnen vaststellen wie het kind is en of het kind verzekerd is.

 

Uiteraard gaat uw zorgprofessional zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom hebben we een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven.

 

  • Behalve de zorgprofessional die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere zorgprofessionals in de praktijk, evt. stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd , kunt u de behandelend zorgprofessional verzoeken deze te wijzigen.

  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

  • Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens tenminste 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

 

Indien u van mening bent dat Fysio People niet op de juiste manier met uw gegevens om gaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de instelling kenbaar maken.

bottom of page